ស្តេចអុកអង្គរសង្គ្រាន ឆ្នាំ២០១៨ និងជើងឯកចាស់ឆ្នាំ២០១៧ ធ្លាក់ពីការប្រកួតកីឡាអុកជ្រើសរើសជើងឯក ឆ្នាំ២០១៩
ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

ស្តេចអុកអង្គរសង្ក្រាន ឆ្នាំ២០១៨ កីឡាករ សុច លីមហេង និងជើងឯកចាស់ឆ្នាំ២០១៧ កីឡាករ ឆយ វីរ៉ា បានធ្លាក់ពីកា រប្រកួតជ្រើស រើសជើង ឯក ឆ្នាំ២០១៩ ។

អត្ថបទទាក់ទង