ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់​ គ. ជ. ប ៖ ហេតុអ្វី គ.ជ.ប ត្រូវមានក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន?
ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ១៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

អត្ថបទទាក់ទង