ចំណាប់អារម្មណ៍ទស្សនិកជន , ខម្រះក្រពះជ្រូកឆ្នាំងដី,ស៊ុបជើងជ្រូកជាមួយឆ្អឹងជំនី
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨


អត្ថបទទាក់ទង