សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ គ. ជ. ប ឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់លោកស្រី Rhona Smith
ថ្ងៃ សៅរ៏ ទី ១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

អត្ថបទទាក់ទង