និយាយដើមបុរស ប្រធានបទ បុរសមិនចេះ Sweet (Videos)
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨


អត្ថបទទាក់ទង