និយាយដើមបុរស ប្រធានបទ​ ផិតក្បត់ (video)
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨


អត្ថបទទាក់ទង