ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ស្នើសុំដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុបន្តផ្តល់ការអនុគ្រោះតាមលទ្ធភាព ចំពោះអ្នកខ្ចីប្រាក់ ដែលបានរងផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែងដោយសារទឹកជំនន់
ថ្ងៃ ពុធ ទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០


អត្ថបទទាក់ទង


Error
Whoops, looks like something went wrong.