សូមរីករាយទស្សនា បទចម្រៀង: រាំវង់ភូមិខ្ញុំ ច្រៀងដោយ អ្នកនាង កែវ ចន័្ទសម្ភស្ស និងលោក ជឹម ជឿន ។ សូមចូលរួមបង្ការការពារការរីរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីភាព សុខសាន្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០

សូមរីករាយទស្សនា បទចម្រៀង:  រាំវង់ភូមិខ្ញុំ
 ច្រៀងដោយ អ្នកនាង កែវ ចន័្ទសម្ភស្ស និងលោក ជឹម ជឿន ។ 

សូមចូលរួមបង្ការការពារការរីរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីភាព សុខសាន្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។

 


អត្ថបទទាក់ទង