អប្សរាការពិត ៖ សេចក្តីព្រាងប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពី «លក្ខខណ្ឌនៃការចេញបណ្ណបើកបរសម្រាប់ជនមានពិការភាព»
ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០


អត្ថបទទាក់ទង