មកដល់ម៉ោងនេះ កម្ពុជាទទួលបាន ១៧ មេដាយ ពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៣០ នៅប្រទេសហ្វីលីពីន
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩


អត្ថបទទាក់ទង