សាលារៀនទាំងអស់ក្នុងក្រុងហុងកុងត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យបិទបណ្តោះអាសន្ន ស្របពេលបាតុកម្មដ៏ហិង្សាកាន់តែកើនឡើងកម្តៅ
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩

ហុងកុង៖ ស្របពេលដែលបាតុកម្មដ៏ហិង្សាកាន់តែកើនឡើងកម្តៅនោះ សាលារៀនទាំងអស់នៅទីក្រុងហុងកុង នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ ត្រូវបានអាជ្ញាធរចេញបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារជាបណ្តោះអាសន្ន ដោយសារតែកត្តាដឹកជញ្ជូន និងសុវត្ថិភាពជាចម្បង ។